Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 19 april 2016

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 268 kB)
Bilagor  (pdf-fil, 13795 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 94 kB)

Pm (pdf-fil, 31 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 3 maj kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2015 (pdf-fil, 5496 kB)
 7. Årsredovisning 2015 (pdf-fil, 18143 kB)
 8. Motion: Ett tydligare samarbete för en attraktiv region (pdf-fil, 302 kB)
 9. Motion: Samverkan inom missbruksvården (pdf-fil, 197 kB)
 10. Motion: Välkommen till Jönköpings län – motion om att inleda arbetet med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län (pdf-fil, 364 kB)
 11. Komplettering av avsnitt 5.7 i förfrågningsunderlag "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län" (pdf-fil, 407 kB)
 12. Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga
  (pdf-fil, 226 kB)

Anmälningsärenden

Inkomna motioner

Hur fungerar egentligen våra sjukresor (pdf-fil, 398 kB)

Neurorehabiliering utifrån patienternas behov (pdf-fil, 2195 kB)

Strategisk upphandling för innovationer och social och miljömässig (pdf-fil, 55 kB)

Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde (pdf-fil, 49 kB)

Barns rätt till en giftfri miljö (pdf-fil, 1747 kB)

Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet (pdf-fil, 52 kB)

Mindre kött och bättre kött - för klimatet, hälsan och miljön (pdf-fil, 1640 kB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av finansverksamheten (pdf-fil, 992 kB)

Granskning av kompetensförsörjning (pdf-fil, 679 kB)

Granskning av årsredovisning 2015 (pdf-fil, 1630 kB)

Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2013 (pdf-fil, 1342 kB)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av regionens målstyrning (pdf-fil, 687 kB)

Granskning av leverantörs- och fakturahantering (pdf-fil, 1725 kB)

Övrigt

Berättelse över revisorernas förvaltning år 2015 (pdf-fil, 1172 kB)

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser år 2015  (pdf-fil, 1161 kB)