Regionfullmäktige 31 mars 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 april kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Årsredovisning 2014 (pdf-dokument) 
  Bilaga 1 Årsredovisning Allmänpolitiska utskottet(pdf-dokument)
  Bilaga 2 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet(pdf-dokument)  
  Bilaga 3 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping(pdf-dokument)   
  Bilaga 4 Årsredovisning Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo(pdf-dokument)  
  Bilaga 5 Årsredovisning Patientnämnden (pdf-dokument) 
  Bilaga 6 Patientsäkerhetsberättelse (pdf-dokument) 
 7. Årsredovisning Regionförbundet 2014(pdf-dokument)
 8. Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter(pdf-dokument)
 9. Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen(pdf-dokument)
 10. Revidering av Samverkansavtal Sydöstra sjukvårdsregionen(pdf-dokument)
 11. Investeringsram för ytterligare tågrevisioner 2015(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

Motioner

Intensifiera folkhälsoarbetet - RJL 2015/439(pdf-dokument)    

Motion om cykelmotion - RJL 2015/432(pdf-dokument)   

Förbättra kvalitén på webbsändningarna från regionfullmäktige - RJL 2015/438(pdf-dokument)  

Låt patientnämnden administrera alla klagomål - RJL 2015/534(pdf-dokument)  

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt