Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 24 februari 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 108 kB)
Bilaga 1 och bilaga 3 till protokoll  (pdf-fil, 1177 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 16 kB)

Pm (pdf-fil, 32 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 mars kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor

Information från regionrevisionen
Föredragande: Göte Wahlström och Doris Johansson,
ordföranden

Panelsamtal med erfarna politiker som delger sin syn på förtroendemannarollen ur ett historiskt perspektiv och ett framtida regionperspektiv
Moderator: Erik Lindfelt

Den kommunala kompetensen
Föredragande: Ulrika Rosander

Anmälningsärenden

Motioner

-

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

-

Övrigt