Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 27 januari 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 255 kB)   
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 3404 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 94 kB)

Pm (pdf-fil, 95 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor (pdf-fil, 62 kB)
 6. Motion: Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi (pdf-fil, 108 kB)
 7. Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården (pdf-fil, 1881 kB)
 8. Motion: Afasihus i Jönköpings län (pdf-fil, 652 kB)
 9. Motion: Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län (pdf-fil, 672 kB)
 10. Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser (pdf-fil, 949 kB)
 11. Motion: Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård (pdf-fil, 882 kB)
 12. Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel (pdf-fil, 888 kB)
 13. Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet (pdf-fil, 657 kB)
 14. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralernas ansvarsområde – återremiss (pdf-fil, 2569 kB)
 15. Borgen för lån (pdf-fil, 336 kB)
 16. Valärenden (pdf-fil, 135 kB)

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2015-01-20, ärende 6-11 samt 14 (pdf-fil, 216 kB)

Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2014-12-16, ärende 12-13 samt 15 (pdf-fil, 46 kB)

Anmälningsärenden

Motioner

-

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

-

Övrigt