Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet, protokoll när de har justerats.

Sammanträde 2021-02-11

Kallelse(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-12-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Verksamhetsplan 2021-2023 Kommunal utveckling(pdf-dokument)

2. Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021(pdf-dokument)

3. Presentation Nära vård PKS 201217(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-10-15

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings delårsrapport januari-augusti 2020(pdf-dokument)

2. Beslut NTIM 2020-09-15 Valärende - Referensgrupp nationell och regional transportplan(pdf-dokument)

3. Resultatuppföljning Kommunal utveckling tertial 2 2020(pdf-dokument)

4. Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-09-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Sammanträdesplan PKS 2021(pdf-dokument)

2. Översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län (pdf-dokument)

3. Barnahus presentation(pdf-dokument)

4. Livsstilssatsningen presentation(pdf-dokument)

5. Utredning SOU 2020 33 Planering dimensionering komvux och gymnasieskola presentation(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-06-11

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Utredning av den palliativa vården i Jönköpings län 2018-05-17(pdf-dokument)

2. Område äldre samt utredning palliativ vård(pdf-dokument)

3. Ungdomsmottagningarna(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-04-02

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings resultatuppföljning 2019
(pdf-dokument)

2. Område psykiatri (pdf-dokument)

3. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2019(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2020-01-30

Kallelse(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

Ärenden

1. Information om länets skolchefers utredning kring gymnasiesamverkan (missiv)(pdf-dokument)

2. Fråga angående gemensam skrivelse inom funktionshinderområdet (missiv)(pdf-dokument)

3. Information om EFS-projektet "Räkna med mig" inom området Arbete och delaktighet (missiv)(pdf-dokument)

4. Information om partnerskap FoUrum Fritids arbete (missiv)(pdf-dokument)

5. Rapport om Energikontorets arbete (missiv)(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2019-12-12

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Sammanträde 2019-10-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden 

1.Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019 (rapport)(pdf-dokument)

2.Beslut avseende sammanträdesplan för Primärkommunalt
samverkansorgan 2020 (missiv)
(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2019-09-12

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (missiv)(pdf-dokument)

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (rapport)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende roller och ansvar för Kommunal utveckling(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2019-05-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019(pdf-dokument)

2. Redovisning av resultat från genomförd utvärdering av den länsgemensamma enheten för familjehemsrekrytering, RJL 2019/642(pdf-dokument)

3. Redovisning av uppdrag att sammanställa underlag och frågeställningar inför hemställande av möte med Försäkringskassan(pdf-dokument)

4. Rapportering avseende överenskommelse om kostnadsfördelning kommun och landsting vid placering på externa behandlingshem, RJL 2019/117(pdf-dokument)

Sammanträde 2019-03-14

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2018, RJL 2017/1522(pdf-dokument)

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling avseende återkoppling till Jönköpings läns kommuners politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och stöd kring personlig assistans och assistansersättning, RJL 2019/236(pdf-dokument)

8. Anmälningsärenden  till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2019-02-07

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (offert)(pdf-dokument)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (missiv)(pdf-dokument)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (förslag till handlingsplan)(pdf-dokument)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (missiv)(pdf-dokument)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (aktivitetsplan)(pdf-dokument)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)