Arkiverade webbsidor

Stab och Ekonomienhet

Stab

Regionfastigheters stab utgörs av en ekonomienhet samt en miljöingenjör, energiingenjör, fastighetsutvecklare och administrativ samordnare.

Ekonomi

Regionfastigheters ekonomienhet består av en Ekonomichef samt två ekonomer/assistenter. Ekonomienheten ansvarar för budget och planeringsprocessen och sköter förvaltningens rapportering vid månads, delårs och årsbokslut.

Ekonomienheten ansvarar också för det löpande arbetet med ekonomihantering vilket inkluderar ansvar för anläggningsregistret och projektadministration men också hyresadministration, fakturahantering, interna debiteringar, extern fakturering osv.