Arkiverade webbsidor

Projektenheten

Projektenheten inom Regionfastigheter är en centralt placerad och länsövergripande resurs för handläggning av byggfrågor.

Projektenheten ansvarar för ny- och ombyggnadsprojekt alltifrån utredning, programarbete, projektering och produktion. Projektenheten bistår också fastighetsdistrikten vid upphandlingar och i entreprenad juridiska frågor. En stor uppgift har projektenheten i att följa utvecklingen inom sjukvård och miljö och att anpassa byggprocessen till förändringar inom dessa områden. IT-stödet Program för Teknisk Standard (PTS) med dess innehållande kravställning är det redskap som används vid genomförandet av ett projekt.

Projektenheten upphandlar konsulter för projektledning av investeringsprojekten, såsom arkitekter, El-, VVS-konsulter, styr- och övervakning m.fl. Projektenheten upphandlar också entreprenader för genomförande av beslutade investeringar. Detta sker som Generalentreprenad, delad Generalentreprenad eller totalentreprenad.

Projektchefen

Projektchefen håller ihop enheten och står som ombud i de investeringsprojekt som handlägges av projektenheten. Deltar också aktivt i produktionsskeendet som projektledare och kontrollant. 

Lokalplanerare

Lokalplanerana förbereder ny- och ombyggnadsprojekt genom att tillsammans med nyttjaren skriva fram en kravspecifikation, Rumsfunktionsprogram, som användes i den kommande projekteringen. 

Byggprojektledare och kvalitetsansvarig enligt PBL

Byggprojektledarna ansvarar för projektet under projektering och byggnation. Har oftast också funktionen som byggkontrollant under byggtiden. 

VVS-ingenjör

Handlägger frågor gällande värme, kyla, sanitet, ventilation i projekt som genomförs av projektenheten. Deltar som sakkunnig i projekteringen och som kontrollant under byggtiden. Kan även verka som projektledare i objekt som i huvudsak berör eget fackområde. 

Elingenjör

Handlägger frågor gällande el- och tele i projekt som genomförs av projektenheten. Deltar som sakkunnig i projekteringen och som kontrollant under byggtiden. Kan även verka som projektledare i objekt som i huvudsak berör eget fackområde.