Arkiverade webbsidor

Miljöledningssystem

Regionfastigheter miljöcertifierades enligt ISO 14001 redan 2003. Arbetet genomförs strukturerat så att ständig förbättring sker.

Ständiga förbättringar 
 

Miljöledningssystem

Regionfastigheters miljöarbete tar sin utgångspunkt i programmet för hållbar utveckling 2017–2020 som fastställdes den 1 november 2016 av regionfullmäktige. Programmet för hållbar utveckling fokuserar på fyra strategiska målområden:

 • Vi är klimatsmarta
 • Vi använder våra resurser klokt
 • Vi är socialt hållbara
 • Vi bidrar till en sund livsmiljö

Inom områdena arbetar Regionfastigheter för ett hållbart byggande på följande sätt:

Vi är klimatsmarta

Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade. 

 • Energianvändningen för uppvärmning, kyla och el för regionägda fastigheter ska effektiviseras, baserat på vår utredning om klimat- och energieffektivisering, och ska vara förnybar till minst 90 procent i ordinarie drift.
 •  Levererad energi till våra fastigheter ska vara maximalt 160 kWh/m2. Vid eller i anslutning till våra byggnader ska 3 GWh/år förnyelsebar energi produceras.
 • Laddstolpar till elbilar för besökande och personal ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra fastigheter. År 2018 bör huvuddelen av våra motorvärmare vara bortplockade efter en behovsanalys och dess ledningar frigjorda till förmån för elbilar.

Vi använder våra resurser klokt

Att använda våra resurser klokt handlar om att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.

Vi är socialt hållbara

Som en socialt hållbar organisation agerar och samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen.

 •  Våra arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett bra bemötande. Ett bra bemötande bygger på ett humanistiskt och normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde.
 • Sociala aspekter beaktas i samtliga omfattande byggprojekt, till exempel genom anställning av personer med relevant kompetens  som står utanför arbetsmarknaden.
 • Vid sjukhusen ska en grönstrukturplan upprättas för att öka den kvalitativa miljön för patienter, besökare och anställda. Grönstrukturplanen ska även främja den biologiska mångfalden och klimatanpassa våra sjukhusområden.

Vi bidrar till en sund livsmiljö

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete med folkhälsan.

 •  De byggmaterial vi använder ska från och med 2017 till 80 procent vara A- eller B-klassade enligt SundaHus i syfte att minimera mängden skadliga ämnen.