Arkiverade webbsidor

Miljö- och energiarbete

Regionfastigheter har ett aktivt miljöarbete för att nå fastställda miljömål, både utomhus och inomhus.

Ett av målen är att installera mätpunkter för varje byggnad så att Regionfastigheter enkelt ska kunna mäta förändringar och vidta rätt åtgärder. Det gäller också att göra personalen på varje enskild enhet medveten om deras ansvar för energiförbrukningen. För att uppnå detta genomförs energisparkampanjer på sjukhusen för att påverka personalen att spara el, vatten och värme.

Regionfastigheter har vid uppvärmningen av de flesta av fastigheterna och anläggningarna övergått från egna panncentraler (som eldats med olja) till fjärrvärmeanslutning. För Länssjukhuset Ryhov har detta till exempel inneburit minskade utsläpp av svavel med 9,8 ton/år, kväve 16,4 ton/år och koldioxid 8,9 ton/år.

Nedan följer lite information om inom olika fokusområden.

Energiförbrukning 1995-2013

Totala energianvändningen har för året 2013 minskat från 191,0 kWh/m2 till 183,5 KWh/m2 vilket ger -3,93%.

Aktiviteter har varit fortsatt förbättring av återvinning, teknikbyte och optimering av ventilation genom anpassning till den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Vidare har större belysningsprojekt genomförts där äldre belysningsarmaturer och ljuskällor byts ut mot ny energisnålare teknik.

Äldre motorer för drift av ventilation och pumpar har bytt till ny teknik. Mål 2016 är 175 kWh/m2.

Mediaförbrukning år 2013

Köldmediehantering

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att successivt fasa ut ämnen som påverkar ozonskiktet och växthuseffekten. Klorerade köldmedier används inte i nya anläggningar. Idag finns det 3.390 kg köldmedia i länet.