Arkiverade webbsidor

Miljö och byggnader

Regionfastigheter dokumenterar de miljöpåverkande produkterna som finns i varje fastighet, viktig kunskap vid drift, ombyggnader och eventuell rivning.

Vid ny- och ombyggnader är strävan att använda naturliga och miljövänliga material. Detta är ett sätt att undvika problem med så kallade "sjuka hus". Vid upphandlingar av varor, projektörer och entreprenörer begär vi ofta en redovisning av deras miljösystem och ibland ställs specifika krav på en produkt eller ett utförande.

Vid rivningar görs alltid en miljöbesiktning av fastigheten där samtliga miljöpåverkande ämnen dokumenteras. På så sätt är det möjligt att ta hand om detta avfall på rätt sätt; PCB förstörs och asbest lämnas till en speciell deponi.

Vid rivning ställs alltid krav på sortering av rivningsmassorna i olika fraktioner t.ex.:

  • Trä till förbränning
  • Metall till återvinning
  • Stenmaterial till utfyllnad
  • Gips till utfyllnad eller som gödning
  • Miljöfarligt avfall till destruktion eller deponi
  • Energi- och vattenförsörjning

Ett av de områden där Regionfastigheter tydligt kan se resultatet av miljöarbetet som bedrivs är energiförbrukningen. Landstingsfastigheter arbetar för att minska och effektivisera energianvändningen.

Regionfastigheter ska endast använda kemiska produkter som är rekommenderade av Regionens arbetsmiljöenhet och inköpsavdelning. Dessa produkter handlas upp centralt och bedöms utifrån miljöpåverkan, ekonomi med mera. I alla delar av vår verksamhet gäller utbytesregeln. Det betyder att vi, när det är möjligt, ska byta till en miljömärkt produkt som är lika bra som den vi använder. Dock får kostnaden för den miljömärkta produkten inte bli orimligt mycket högre.