Arkiverade webbsidor

Miljö och Energi

Skydd av miljön, en hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och en i övrigt hållbar utveckling.

Regionens egen verksamhet orsakar en betydande miljöpåverkan på grund av dess storlek och inriktning. Alla verksamheter och allt arbete inom Region Jönköpings län ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

  • bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar för att förebygga och minska miljöbelastningen
  • använda förnybara energikällor och naturresurser
  • välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga miljöbelastning
  • minska vår resursanvändning genom att effektivisera våra processer.
  • leva upp till miljölagstiftningen och andra motsvarande krav som ställs på Regionens verksamhet.
  • Engagerar alla medarbetare i miljöarbetet

Grunden för Regionens filosofi är att det som gynnar folkhälsan också är det som bidrar till en hållbar utveckling. Ett exempel är att cykla till jobbet, vardagsmotion som är bra både för miljö och den egna hälsan. 

Vistelse i tätortsnära miljöer är oerhört viktigt. För att stimulera rörelse finns en natur- och kulturslinga runt Ryhovs sjukhusområde. Under promenaden kan man få bekanta sig med Ryhovs historia och naturvärden.