Arkiverade webbsidor

I länet och nationellt

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Nationella mål för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar miljöutveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Vi agerar klimatsmart och har ett klokt resurstänkande. De ger bra förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län.

Miljöarbetet i Sveriges landsting och regioner mäts och jämförs med fem miljönyckeltal:

  • Minskad antibiotikaanvändning.
  • Ökade inköp av ekologiska livsmedel.
  • Minskad energianvändning i lokaler.
  • Ökad andel förnybart drivmedel i kollektivtrafiken.
  • Minskad klimatpåverkan från medicinska gaser.

Klimatrådet

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision Plusenergilän år 2050. Vi deltar aktivt i Klimatrådet.

Klimatrådet(Extern länk)

Tidningen +E 

Tidningen +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat och skickas ut till alla hushåll i länet fyra gånger per år.

Tidningen är resultatet av en god samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Jönköpings läns alla kommuner som gemensamt finansierar och ger ut tidningen.

+E (plus E)(Extern länk)