Natur- och kulturstig på Ryhov

Slingan, natur- och kulturstig på Ryhov
"Slingan", natur- och kulturstig på Ryhov

Det finns vetenskapliga bevis för att naturupplevelser påverkar tillfrisknandet. Att vistas i grön miljö sänker stresshormoner.

Utmed natur- och kulturstigen, även kallad ”Slingan”, finns höga naturvärden/ nyckelbiotoper, till exempel tallskog med färska kläckhål ifrån reliktbock, en ravin med många hotade växter och djur och ett hundratal skyddsvärda träd.

Natur- och kulturstigen  "Slingan" på Länssjukhuset Ryhov

Tillgänglig natur för patienter, anhöriga och allmänhet

Natur- och kulturstigen på Ryhov gör naturen lätt att nå för patienter, anhöriga och allmänhet. 

Stigen erbjuder en promenad med stor variation i miljön och upplevelserna, med ängsytor, parkmark, tallskog och träddungar och allt ifrån den brusande E4:an till total tystnad, med möjlighet till meditativa tankar.

Natur med lång historia

Ryhovsområdet i Jönköping har anor sedan 1600-talet som bland annat landshövdingebostad och regemente. Detta innebär att det finns en rad natur- och kulturvärden på Ryhovsområdet, som många inte känner till.

Stigen är ett samarbete

Stigen är ett LONA-projekt (lokala naturvårdsprojekt) och har upprättats i ett samarbete mellan Regionen och Jönköpings kommun. Finansieringen har skett 50 % av statliga medel och 50% av landsting och kommun. Totalkostnaden för projektet var 1,2 miljoner kronor.