Tolkcentral för döva, hörselskadade och dövblinda

Tolkverksamheten i Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet.

Tolkcentralen är en del av habiliteringscentrum. Inom habiliteringscentrum bildar tolkcentralen en enhet tillsammans med hörselhabiliteringen.

Om tolktjänst för döva, hörselskadade och dövblinda

Tolktjänsten inom regionen vill genom att tillhandahålla tolk i de situationer den enskilde så önskar, bidra till att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, dövblinda och hörselskadade så att användare av tolktjänst aktivt ska kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden.

I vilka situationer kan tolk beställas?

Man kan beställa tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet. Hälso- och sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv kan vara exempel på vardagstolkningar. Vardagstolkningen är kostnadsfri.

Beställning av tolk(Extern länk)

Avbeställning av tolk(Extern länk)

Hur sker tolkningen?

Tolktjänsten ger insatser till enskilda tolkanvändare eller i grupp. Tolkinsatserna kan variera beroende på den enskilde tolkanvändarens behov. Beroende på uppdragets art och vid längre tolkuppdrag, arbetar ofta två teckenspråkstolkar växelvis.

Alla tolkar har tystnadsplikt och är opartiska.

Vad kostar det att använda tolk?

Tolktjänsten  för döva, hörselskadade och dövblinda är kostnadsfri för alla tolkanvändare där uppdraget är att betrakta som vardagstolkning. Teckenspråkstolkning och skrivtolkning vid hälso- och sjukvårdsbesök är alltså kostnadsfri.

Däremot är tolkinsatser vid reguljär utbildning ett ansvar för utbildningssamordnare. När tolkning beställs hos myndighet gäller ansvars-och finansieringsprincipen.

Tolkmetoder

Teckenspråkstolkning

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan talad svenska och teckenspråk. Den största tolkanvändargruppen är hörselskadade och döva som har teckenspråket som sitt första språk.

Skrivtolkning

Den största tolkanvändargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation. Tolkningen sker i en riktning, eftersom den hörselskadade/vuxendöve pratar själv. Tolken använder ofta en bärbar dator vid tolkningen och skriver allt som sägs. Texten som skrivs kan inte sparas. Andra tolkmetoder som används är tecken som stöd och tydligt tal.

Dövblindtolkning

Tolkningen sker till tolkanvändare som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har svenskan och de som har teckenspråket som sitt första språk. Även ledsagning och syntolkning ingår i dövblindtolkningen.