Habiliteringscentrum

Alt-text
Hos oss får medarbetare använda sina styrkor och sin kreativitet i arbetet. Våra gemensamma insatser ska kännas meningsfulla och bidra till att individens vardag blir hanterbar. Foto: Johan W Avby

Habiliteringscentrum erbjuder habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Mötet med Habiliteringscentrum

Barn- och ungdomshabiliteringen respektive vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till personer som har medfödd funktionsnedsättning såsom utvecklingsstörning, rörelsehinder eller autism. Insatserna erbjuds också personer som har fått funktionsnedsättning senare i livet på grund av hjärnskada efter olycka.

Syncentralen erbjuder insatser till personer som har medfödd eller senare förvärvad omfattande synnedsättning.

Hörselhabiliteringen erbjuder insatser till personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, samt ljudkänslighet eller tinnitus.

Tolkcentralen erbjuder tolktjänst för personer med dövblindhet, dövhet och hörselnedsättning.

Om Habiliteringscentrum

Habilitering och rehabilitering står för samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna ska bidra till att utveckla, bibehålla eller återta bästa möjliga funktionsförmåga. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Teamarbete utgör grunden för de allsidiga insatser som erbjuds.

Habiliteringscentrum har cirka 140 medarbetare med yrkeskompetens inom ett tjugotal områden. Barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen finns lokaliserade i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Hörselhabiliteringen och syncentralen ligger i Jönköping.

Remiss

Till barn- och ungdomshabiliteringen remitteras barnen ofta via BVC, skolläkare, barnmottagning och BUP.

Till vuxenhabiliteringen kommer du oftast via remiss från till exempel vårdcentral eller psykiatri. Det går också att söka själv genom egenremiss.

Hörselhabiliteringens patienter remitteras via audionommottagning och till syncentralen aktualiseras du via remiss från ögonläkare.

Vårt utbud

Vi erbjuder habiliteringsinsatser både enskilt och i grupp. Aktuella habiliteringsaktiviteter i grupp och utbildningar som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning, deras närstående eller personal finns att läsa om i vår Lärandekalender(Extern länk).