Om Energikontoret

miljösamhälle

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor. Verksamheten är sedan 1 januari 2016 en del av Region Jönköpings län med uppslutning från samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

Information in English

Med projekt som bas

Energikontor Norra Småland arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen. Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå.

Vår vision

Vår vision är att genom samverkan skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första hand ett energi- och klimatperspektiv. Energikontorets genomförande av verksamheten ska bygga på förtroende och goda relationer med samtliga berörda aktörer. Vår verksamhet ska genomsyras av ett respektfullt bemötande och omsorg om våra partners integritet och behov.

Vi erbjuder aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi- och transportsektorn.