Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är vår möjlighet att ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt inom de strategiska utvecklingsområdena. Vi driver dessutom egna utvecklingsprojekt och ger råd och information till projektägare i länet som söker projektmedel från EU:s strukturfonder.

Region Jönköpings län arbetar för att stimulera regional tillväxt och utveckling i länet inom ramarna för den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS  består av två huvudstrategier och fyra delstrategier. Att stötta och stimulera regionala utvecklingsprojekt är ett av verktygen för att genomföra strategierna. Det finns olika former av finansiering på regional, nationell och EU-nivå.

Det regionala tillväxtarbetet styrs av genom förordningen om regionalt tillväxtarbete. Förordningen innehåller bestämmelser om regionalt tillväxtarbete, regionala utvecklingsprogram och statliga myndigheters roll i det regionala tillväxtarbetet. Regeringen anslår årligen särskilda medel för regionala tillväxtåtgärder.

För att stödja det regionala tillväxtarbetet finns olika finansieringsmöjligheter på olika nivåer. EU:s regionala tillväxtpolitik kanaliseras via de så kallade ESI-fonderna. På den nationella nivån har myndigheterna särskilda anslag för att stimulera tillväxtinsatser inom till exempel energi, miljö, skola, ungdom.

Till den regionala nivå (regionala samverkansorgan samt länsstyrelser) fördelas årliga anslag med särskilt fokus att stimulera utvecklingsinsatser som uppfyller RUS.