Regionen bidrar till en sund livsmiljö

I vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 är en sund livsmiljö en av våra framgångsfaktorer. En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning genom ett framgångsrikt arbete med folkhälsan.

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är negativ för vår hälsa och för de naturliga kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en god psykisk hälsa. 

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka själva, som hur vi använder kemiska produkter, hur vi förskriver läkemedel, hur vi transporterar personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. Men det handlar också om att skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i vår verksamhet, till exempel läkemedel, livsmedel, IT-utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier.

Regionen bidrar till en sund livsmiljö genom att...

  • vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
  • vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel.
  • vi erbjuder hälsosamma val i våra restauranger och caféer, genom bland annat krav i upphandling.
  • vi har en effektiv läkemedelsanvändning. Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår organisation ska vara god när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och social påverkan, både här i länet det används och där läkemedel produceras.

Våra mål för att bidra till en sund livsmiljö

Mätbara nyckeltal för miljömål fungerar som indikatorer för att bedöma var vi befinner oss på vägen och om vi håller tempo. 

  • Under 2017 ska vi utveckla en kemikaliestrategi för kemikalier i produkter och varor som vi använder i våra verksamheter. Strategin ska bland annat omfatta de hälsofarliga ämnen som finns definierade i REACH. Den ska också specificera vilka ämnen som ska undvikas i upphandlade produkter.
  • Vi samarbetar med sydöstra sjukvårdsregionen i läkemedelsfrågor som följer den nationella läkemedelsstrategin. 
  • De byggmaterial vi använder ska från och med 2017 till 80 procent vara A- eller B-klassade enligt SundaHus i syfte att minimera mängden skadliga ämnen.
  • 2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt, gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.
  • Minst 20 procent av fikautbudet från våra restauranger ska vara hälsofrämjande.
  • Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent till 2020 jämfört med 2015.