Regionen arbetar för att bli klimatsmart

I vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 är klimatsmart region en av våra framgångsfaktorer. Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade.

Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan och tar vårt ansvar för att jorden ska nå det internationella målet med en temperaturökning på maximalt 1,5 grader.

Men oavsett om målet på 1,5 grader kommer att uppnås eller inte, måste vi klimatanpassa vår verksamhet och minska vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig koppling mellan ökad medeltemperatur på jorden och negativa sociala konsekvenser. Därför är det viktigt att vi arbetar med klimatfrågor även ur ett socialt perspektiv.

Region Jönköpings läns klimatpåverkan

Den klimatpåverkan som vår verksamhet ger upphov till kommer från många olika håll. Vi har stor klimatpåverkan från till exempel arbetspendling, vår energianvändning, kollektivtrafiken och tjänsteresor. Utöver dessa har vi påverkan från vår materialanvändning av till exempel engångsmaterial, livsmedel, jordbruk och varutransporter. 

Klimatanpassning innebär till exempel att sjukvårdens kunskap om värmeslag och nya sjukdomar behöver öka, att vi klarar problem med dricksvattenförsörjningen och att våra sjukhusområden och övriga områden kan hantera mycket häftiga så kallade hundraårsregn som bedöms öka.

Våra mål för att bli klimatsmarta

Mätbara nyckeltal för målen fungerar som indikatorer för att bedöma var vi befinner oss på vägen och om vi håller tempot.

  • Drivmedelsanvändningen inom Länstrafiken ska utgöras av förnyelsebara drivmedel till 90 procent inom stadstrafiken, till 80 procent inom regiontrafiken, till 60 procent inom tågtrafiken och till 20 procent inom serviceresor.
  • Den allmänna kollektivtrafikens totala energiförbrukning/personkilometer ska ha minskat med 20 procent jämfört med 2011.
  • Levererad energi till våra fastigheter ska vara maximalt 160 kWh/m2. Vid eller i anslutning till våra byggnader ska 3 GWh/år förnyelsebar energi produceras. 
  • Energianvändningen för uppvärmning, kyla och el för regionägda fastigheter ska effektiviseras, baserat på vår utredning om klimat- och energieffektivisering och vara förnybar till minst 90 procent i ordinarie drift.
  • Klimatpåverkan från våra egna persontransporter (gäller inte Jönköpings Länstrafik) ska minska med 35 procent för tjänsteresor och med 12 procent för arbetspendling, jämfört med 2015.
  • Andelen förnyelsebara drivmedel i upphandlade transporter exklusive kollektivtrafiktransporter ska vara minst 25 procent .