Regionen tänker klokt om resurser

I vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 är klok resursanvändning en av våra framgångsfaktorer. Det innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från kommande generationer utan istället verkar för cirkulär ekonomi när det gäller varor och tjänster. Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen.

Klokt resurstänkande handlar om att använda resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Med resurser menas både ekonomiska resurser såväl som naturens resurser. Vissa resurser är förnyelsebara medan andra inte är det. Om vi ska använda icke förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna kretslopp så att kommande generationer också kan använda dem.

Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt och är en viktig fråga för våra verksamheter. Väl använda resurser inom regionens verksamhet ger en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och ökad nytta för våra uppdragsgivare.

Regionen har ett klokt resurstänkande genom att...

  • ta långsiktiga beslut och fokusera på livscykelkostnaden vid investeringar och upphandlingar. 
  • ta ansvar för att vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.

  • det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten.

Våra mål för att tänka resursklokt

Mätbara nyckeltal för miljömål fungerar som indikatorer för att bedöma var vi befinner oss på vägen och om vi håller tempot. 

  • Vår materialförsörjning ska fokusera på kemiska produkter och förnyelsebara material som till exempel trä. Vi ska också ha miljö- och sociala förhållanden vid produktionen i åtanke. 
  • Vi ska initiera innovationsvänliga upphandlingar med fokus på hållbarhet inom produktgrupperna varor för barn, sjukvårdsmaterial och textila material.
  • Vi ska genomföra hälsoekonomiska beräkningar i större omfattning i samband med verksamhetsplanering och förändringar av verksamheten jämfört med 2015.
  • Vårt matsvinn ska minska med 10 procent jämfört med 2015.