Uppföljning och utvärdering

Region Jönköpings län fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt Kultursamverkansförordningen.

Det innebär också att regionen årligen ansvarar för att sammanställa en uppföljning och sen rapportera till Statens kulturråd.

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning

Uppföljningen är till för att följa upp vad de statliga medlen till regional kulturverksamhet har åstadkommit i samverkan med lokal och regional finansiering.

Den kvantitativa rapporten som skickas till Kulturrådet ger en överblick över bidrag inom ramen för samverkansmodellen. I rapporten redovisas ekonomi och statistik uppdelat på följande verksamhetsområden:

 • teaterverksamhet
 • dansverksamhet
 • musikverksamhet
 • museiverksamhet
 • biblioteksverksamhet
 • konst- och kulturfrämjande verksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd

samt per organisationer som får statsbidrag:

 • Bild och form
 • Dans
 • Film
 • Hemslöjd
 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 • Jönköpings läns museum
 • Länsbibliotek Jönköping
 • Riksteatern Jönköpings län
 • Smålands Musik och Teater.

Alla resultat syns inte i den kvantitativa uppföljningen, därför att kompletteras de med beskrivande text i den kvalitativa uppföljningen.

Vissa områden eller delområden beskrivs bäst i den kvalitativa uppföljningen, exempelvis: barns och ungas rätt till kultur, internationalisering, interkulturellt arbete, jämställdhet, tillgänglighet, samverkan med kommunerna, samråd med professionella kulturlivet, med mera.

Löpande utvärdering

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och analysera dess långsiktiga effekter.