Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för Jönköpings läns ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i de delar som ska ha statlig finansiering.

Kulturplanen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik, där samverkan mellan staten, länen och kommunerna ska förstärkas som ett led i landstingens/regionernas nya uppgift. Från 2012 fördelas statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt den nationella modellen.

Regional kulturplan 2015-2017(Extern länk)

Regional kulturplan 2018-2020(Extern länk)

Uppföljning och utvärdering 

Kulturkartläggning

Kulturting