Pressmeddelande: Välfärdsutredningen – ett slag mot små vårdaktörer och idéburna organisationer

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) saknar de mindre vårdaktörernas perspektiv och fokus på välfärdstjänsternas kvalitet. Delbetänkandet bidrar dessutom till att försämra förutsättningarna för småföretag och idéburna organisationer i Jönköpings län, genom ökad administration och vinstbegränsningar. Det menar majoriteten i regionfullmäktige som ställer sig bakom regionstyrelsens yttrande, där utredningens förslag avstyrks.

I sitt yttrande skriver regionstyrelsen att det är viktigt att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för. Samtidigt är man kritisk mot utredningens bristande konsekvensanalys och kvalitetsuppföljning.

– I Jönköpings län utgör de mindre vårdaktörerna en viktig och värdefull del i primärvården, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm, (M). Vi är stolta över att kunna erbjuda den bästa primärvården i Sverige och regionstyrelsens utgångspunkt är att just god kvalitet är det enskilt viktigaste i utvecklingen av välfärdstjänster.

 – Dessvärre har utredningens förslag mycket litet, om ens något, fokus på just kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning.

Mindre vårdföretag och idéburna organisationer förlorare

Välfärdsutredningen har i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för finansiering av privat utförda välfärdstjänster.  Det innebär bland annat att förenkla och öka flexibiliteten i gällande regelverk, liksom att förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer, till exempel genom premiering av socialt hänsynstagande och återinvestering av vinst.

Men regionstyrelsen pekar i sitt yttrande på en fara föra att utredningens förslag bidrar till ökade kostnader för kommuner och regioner/landsting, liksom ett fördyrande av välfärdstjänsterna. 

– Vi ser en betydande risk för att förutsättningarna för de idéburna organisationerna och de mindre vårdföretagen i Jönköpings län avsevärt försämras genom ökad administration och begränsning av vinster, säger Mia Frisk, regionråd (KD) och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Flera beräkningar visar att vinstbegränsning kan komma att drabba mindre vårdföretag hårt, vilket oroar oss. Vi har flera mindre privata utförare i länet och det är viktigt att deras förutsättningar inte begränsas.

Region Jönköpings län ingår inte bland de 6 av 21 regioner/landsting som är remissinstans till delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Regionstyrelsen har dock bedömt frågan av så stor vikt att ett yttrande på delbetänkandet lämnas.

Läs hela yttrandet, se ärende 11:

Regionfullmäktige 7 februari 2017