Regionrevisionens uppdrag

Varför finns revisionen?

Regionens verksamhet är till för medborgarna och finansieras genom skatter. Det är därför viktigt att kontrollera och säkerställa att verksamheten utförs på ett riktigt och säkert sätt.

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län. Revisorernas granskningar är underlag för fullmäktiges bedömningar av hur regionpolitikerna sköter sitt uppdrag. Revisionen har en central roll för att säkerställa insynen i och kontrollen av regionens verksamheter.

Revisionen strävar även efter att genom sitt arbete bidra till förbättringar i verksamheterna.

Vem bestämmer vad revisionen/revisorerna gör?

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen eller aktiebolagen (när det gäller lekmannarevision i bolag) och god revisionssed i kommuner och landsting. Revisorernas granskning görs på uppdrag av regionfullmäktige. Revisorerna bestämmer själva vad som ska granskas.

Enligt lagen ska revisorerna årligen pröva

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande och
  • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Vad gör revisionen/revisorerna?

Varje nämnd ansvarar för styrning, uppföljning och kontroll av sin egen verksamhet. Revisorernas uppdrag är att granska hur nämnderna genomför detta uppdrag.

Revisorerna granskar årligen den verksamhet som bedrivs av regionstyrelsen, patientnämnden, parlamentariska nämnden, nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.

Revisorerna ställer frågor som:

  • Utförs fullmäktiges uppdrag på det sätt som är beslutat?
  • Uppnås fullmäktiges mål?
  • Används landstingets resurser på rätt sätt?
  • Bedrivs verksamheten inom de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt?

Revisorerna granskar också mer övergripande de bolag och stiftelser som landstinget helt eller delvis äger.

Hur arbetar revisionen/revisorerna?

Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt både vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Revisorerna gör varje år en bedömning och planering av vad som ska granskas. Granskningarna genomförs av yrkesrevisorer. Revisorerna gör även egna analyser och bedömningar av varje granskning. Bedömningen sammanfattas i en skrivelse, missiv, som skickas till berörd nämnd.

När revisorerna gjort klar granskningen för året sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse. Den används som underlag för regionfullmäktiges årliga prövning av om styrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Vill du komma i kontakt med revisionen?

Revisorerna strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till oss i revisionen. Som framgått ovan så prövar revisorerna alltid vad som ska granskas. De synpunkter och förslag som lämnas leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.

Du är välkommen att kontakta någon av personerna nedan eller någon annan av revisorerna.

Göte Wahlström, ordförande,
tel 070-632 49 20 
gote.wahlstrom@rjl.se

Anders Gustafsson, vice ordförande,
tel 070-658 36 24
anders.a.gustafsson@rjl.se

Nenus Jidah, revisionschef,
tel 010-242 24 144
nenus.jidah@rjl.se

Regionrevisionen, Box 1024, 551 11 Jönköping