Diarium

Diarium

Lindar i solljus
Foto: Johan W Avby

I regionens diarium kan du söka alla pågående ärenden som registrerats sedan 1 januari 2013. Kontakta diariet för information om äldre ärenden.

Regionens diarium(Extern länk) 

I diariet finns information om handlingar. Kontakta diariet via e-post eller telefon om du är intresserad av att ta del av någon handling.

Vad är ett diarium?

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Detta register kallas diarium.

Ett diarium syftar till att

  • visa att myndigheten handlagt varje ärende enligt lagar och förordningar
  • möjliggöra återsökning av ärenden hos myndigheten
  • säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet.

I diariet registreras handlingar som kommer till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, och handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och utredningar. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.

Allmänna handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Exempel på detta är:

  • skrift (skrivelser)
  • bild (karta, foto)
  • upptagning (e-post, ljudband, databaser)

För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos myndigheten och att myndigheten har tillgång till den. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling är vanligen offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga, till exempel patientjournalen.

Det diarium som du ser är en kopia av myndighetens ordinarie diarium, men där vissa uppgifter har dolts. Det kan vara:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn och adresser i vissa fall
  • känsliga personuppgifter