Utbildningen

Det här innehåller utbildningen under AT-tjänstgöringen på Länssjukhuset Ryhov.

Introduktion

AT-blocken inleds med introduktion innehållande 5 dagars teori/information. Halva gruppen börjar sedan med ett kirurgiskt halvår och halva med ett medicinskt halvår, därefter byte tvärsöver. De två primärvårdsinriktade AT-blocken inleds med tre månaders placering på vårdcentral innan medicin- och kirurghalvåren.
Primärvårdsinriktade AT-block

Efter ett år samlas hela gruppen för tre månaders psykiatri och blocken avslutas med sex månaders primärvård.

Första året

Medicinhalvåret domineras av internmedicin. Här ingår även tre veckor geriatrik.

Kirurghalvåret innehåller 12-13 veckor allmän kirurgi, 9-10 veckor ortopedi och tre veckor anestesi.

Du har totalt fyra valfria veckor som kan förläggas till alla sjukhusets kliniker eller primärvården.

Andra året

Psykiatrimånaderna - Psykiatriska kliniken är belägen i direkt anslutning till övriga sjukhuset. För den som är särskilt intresserad, finns möjlighet att efter överenskommelse ersätta en del av vuxenpsykiatrin med barn- och ungdomspsykiatri. Vi försöker även erbjuda kortare tjänstgöring på psykiatriska öppenvårdsmottagningar belägna inom några få kilometer från sjukhusområdet.

Primärvårdshalvåret fullgörs på någon av sjukvårdsområdets tolv vårdcentraler. Merparten av dessa är belägna centralt och längsta avstånd är cirka 3,5 mil (Gränna och Mullsjö).

Utbildning av olika slag

”Tisdagsutbildning” för alla AT-läkare, kl 15.00 - 17.00, tisdagar i ojämna veckor.

Klinikbunden internutbildning, framförallt på medicin-, kirurg- och ortopedklinikerna.

Speciell introduktionsutbildning i psykiatri under de första två veckorna.

Under primärvårdsplaceringen seminarier, kl 15.00-17.00,
tisdagar jämn vecka.

Tre dagars utbildning i trauma och akutmedicin.

En dags utbildning i hot och våld.

Tre dagars AT-LEKA (Ledarskap, Etik, Kvalitet, Administration), i form av internat.
 
Två dagars utbildning i försäkringsmedicin.

Alla AT-läkare får vid ett tillfälle delta i AT-läkarstämman i Stockholm.

Jönköpings Läkarsällskap bedriver en aktiv verksamhet med kvällsföreläsningar där yngre läkare är väl representerade.

Jourerna är uppskattade

Första året går AT-läkarna jour tillsammans med kollega på ST-nivå. Mot slutet av kirurghalvåret går man enstaka nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset. AT-läkarnas utvärderingar visar att nattjourer har varit mycket uppskattade och gett enbart positiva erfarenheter.

Inom psykiatrin går AT-läkaren ensam kvälls- och nattjour men med gott stöd från bakjourer och övrig personal.

Inom primärvården går man för närvarande assistentjour kl. 17.30 - 21.00 på måndagar, kl. 10.00 - 18.00 på helger.

Observera att joursystemet ständigt genomgår förändringar och kan därmed se annorlunda ut om ett–två år!

Reflektionsgrupp

En fast grupp av intresserade AT-läkare träffas regelbundet med professionell handledare. Syftet är att utveckla yrkesrollen, öka förståelse för patienter och stärka samarbetsförmågan med medarbetare.

Handledare som utvärderar

Vi betraktar studierektorerna som huvudhandledare. De har utvärderingsträffar tillsammans med AT-läkare och klinikrepresentant efter varje fullgjort tjänstgöringsblock. Dessutom förekommer ett flertal mer informella träffar i samband med utbildningstillfällen. Fortlöpande utvärderingar av AT-perioden är viktig för att fånga upp hur tjänstgöringen fortskrider.
Vid Länssjukhuset Ryhov erbjuds varje AT-läkare ett så kallat mittsamtal med studierektor. AT-läkaren har dessutom en handledare för varje tjänstgöringsperiod.

Full lön efter 18 månader

AT-läkare får 28 500 kr per månad. Från och med 18 månaders fullgjord AT-tjänstgöring är lönen 31 200 kr per månad.

AT-rådet

Gruppen består av studierektorer, PA-konsulter, företrädare för AT-kliniker, Sylf-representant samt minst två AT-läkar-representanter. I AT-rådet beslutas om innehavare av AT-blocken samt diskuteras utbildningsfrågor och aktiviteter som berör AT m.m. Rådet sammanträder cirka åtta gånger per år.