Om operations- och intensivvårdskliniken

Avdelningens verksamhet kan delas upp i "Operations- och intensivvård" och "Mottagnings- och konsultverksamhet"

Operation och intensivvård

Operationsenheten organiserar kirurgi för sjukhusets alla opererande kliniker. Det innebär narkos och bedövning till patienter som skall opereras samt övervakning av deras hälsotillstånd. Det innebär instrumenthantering och bevarandet av en steril operationsmiljö. Det innefattar även postoperativ övervakning. På Operationsenheten arbetar all personal som ett team med patienten i fokus.

Intensivvårdsavdelningen tar emot svårt sjuka patienter som behöver hjälp med sina vitala parametrar under en period. Det kan gälla respiratorbehandling och övervakning efter exempelvis stora operationer, svåra infektionssjukdomar eller svåra olyckor. Intensivvården bygger på ett samarbete kring den svårt sjuka patienten. Det finns även en post-IVA-mottagning dit patienter som vårdats på intensivvårdsavdelningen får komma på återbesök.

Mottagnings- och konsultverksamhet

Konsultverksamheten innebär bland annat att erbjuda anestesi vid elektrokonvertering av rytmrubbningar på hjärtat samt i samband med psykiatrisk depressionsbehandling. Det innebär även smärtbehandling i samband med förlossning i form av epiduralblockader.

Anestesikliniken bistår också vid traumavård, patienter med hjärtstopp på sjukhuset samt vid transporter mellan sjukhus av svårt sjuka patienter.

Det finns en smärtmottagning dit läkare kan remittera patienter med diverse smärttillstånd. Denna hjälp ges till patienter oavsett om de är inneliggande på sjukhuset eller vistas hemma.

Vi har även narkosmottagning på operation dit patienter kommer för narkosbedömning inför sin operation.