Värnamo lasarett

År 1866 var den första sjukhusinrättningen i Värnamo färdig. Den innehöll 15 sjuksängar. Betydande förbättringar gjordes under åren 1880 - 1893. Flera utredningar i slutet på 1800-talet handlade om inrättande av ett komplett lasarett eller utbyggnad av sjukstugan.

1920 års landsting beslutade att ett nytt lasarett skulle byggas i Värnamo och redan 1923 kunde det nya lasarettet tas i bruk på den nya tomten, Kruckenbergska ängen. Huvudbyggnaden var i två våningar, med mottagnings-, sjuk- och operationsavdelningar samt kök och bostäder. Lasarettet var byggt för 54 patienter och invigdes 3 februari 1923.

Medicinalrådet Sederholm yttrade vid inspektion: "Väl ordnat, byggnaden praktisk och med undantag av smärre ofullständigheter, som alltid präglar iakttagas på en nyuppförd byggnad, synnerligen lyckad".

Mellan 1930 - 1931 utfördes en påbyggnad med ytterligare en våning varigenom 35 nya vårdplatser kunde erhållas jämte ytterligare personalbostäder.

Nästa större utbyggnadsetapp blev klar att tas i bruk 1938, då takpartiet byggdes om för 27 BB-platser. En ny byggnad för 56 långvårdsplatser stod färdig 1941. En fyravåningsbyggnad för bland annat vårdavdelningar.

Ytterligare betydande nybyggnader skedde under 40- och 50-talet. Bostadshus, kök, tvätteri, centraldispensär byggdes.
I maj 1962 beslutade landstinget inköpa mark vid mossleområdet för uppförande av nytt lasarett. Det beräknades inte vara mycket dyrare att bygga helt nytt än att bygga om och till nuvarande lasarett. Dessutom ansågs tomtytan vara allt för liten på nuvarande område i centrala Värnamo, eftersom även ny psykiatriska vårdplatser skulle inrymmas i ett nytt lasarett. Turerna var många och långa innan förverkligandet av ett nytt sjukhus kunde ske. Centralt fanns byggkvoter att ansöka om och medicinalstyrelsen var svåra att övertyga. Första kostnadsberäkningen var på 23 miljoner. År 1963 var denna på 32 miljoner och det nya mentalsjukhuset beräknades kosta 23,6 miljoner, vilket vid den tiden var en statlig angelägenhet.

I slutet av 1960-talet påbörjades uppförandet av det nya sjukhuset och det helt färdiga sjukhuset kunde invigas 1974. År 1972 aviserades att kostnaderna skulle bli 154 miljoner, då hade beslutats att även en vårdcentral skulle byggas integrerat med sjukhuset. Vid slutredovisningen av projektet år 1978 konstaterades att det totalt kostade 177 miljoner i det årets penningvärde. Landstinget hade fått ett förträffligt nytt sjukhus. Ritat av arkitekt Folke Löfström, Stockholm. Det fanns två förslag på utformning av det nya sjukhuset som arkitekten utarbetat. det ena förslaget var att bygga en 20-vånings skyskrapa vilket snart förkastades.

Det gamla sjukhuset i centrum användes för långvårdsplatser och habilitering fram till mitten på 1990-talet. Många försök gjordes att sälja hela området. 1980 revs den stora ståtliga huvudbyggnaden och ytterligare byggnader. År 1998 såldes gamla sjukhusområdet varefter ombyggnader för bland annat bostäder har utförts.