Sjukstugan i Vetlanda

Östrahäradsborna var också tidiga med krav på sjukvårdsfrågans ordnande. Vid första landstinget 1863 väcktes frågan första gången men det blev avslag. Ytterligare framställningar resulterade i avslag varpå Östrahäradsborna själva inrättade en sjukstuga 1872, om två hyrda rum med fem sjuksängar. Landstinget bekostade utrustningen 300 riksdaler och ett årligt driftbidrag med 200 riksdaler.

1878 stod en ny byggnad färdig med plats för 10 sjuksängar vilket landstinget villkorat och höjde bidraget till 500 kronor.
I början av 1930-talet blev nya utbyggnadsplaner aktuella. Landstinget beslöt 1931 att få använda epidemisjukhuset i Vetlanda som sjukstuga. Medicinalstyrelsen vägrade dock tillstånd för de ändringsförslag som redovisades, varpå planerna skrinlades.

Istället upprustades gamla sjukstugan och en tillbyggnad gjordes i mitten av 40-talet. En fastighet för personalbostadshus för läkaren och annan personal inköptes också 1944.
1945 blev det aktuellt att utöka kronikervården med ett vårdhem för 50 platser.

Kv. Domareringen om 28.360 kvm, ställdes till landstingets förfogande från staden. Här uppfördes ett tvåvåningshus för vårdavdelningar och envåningsbyggnad för kök, panncentral m.m. samt en friliggande byggnad för personalbostäder.

1958 hade ny utredning presenterat utbyggnadsplaner för sjukstugan till ett helt lasarett. Arkitekt Folke Löfström, Stockholm, var engagerad i arbetet och utarbetade ett flertal förslag. Restriktioner i form av byggnadskvoter och att medicinalstyrelsen motarbetade planerna på inrättande av nytt lasarett gjorde att frågan drog ut på tiden och revidering av planerna utarbetades. Det kom aldrig att bli ett helt lasarett i Vetlanda trots att det i mitten av 60-talet byggdes och utrustades för 60 vårdplatser. Medicinalstyrelsen vägrade Vetlanda lasarett permanent överläkartjänst. Läkarsituationen innebar att det blev ohållbart och landstinget tvingades 1966 besluta att Vetlanda lasarett förvandlades till ett annexsjukhus men i sak innebar omvandling till ett sjukhem med en stor vårdcentral. Detta upprörde naturligtvis Vetlandaborna och frågan debatterades åtskilligt. De nya öppenvårdslokalerna togs i bruk 1972. 1981 köptes konkurshotade Norrgårdens sjukhem, vilket var ett relativt nybyggt sjukhem som omfattade 40 vårdplatser i enkelrum. Fastigheten angränsar till landstingets fastighet. Ädelreformen innebar ett kommunalt ansvar för äldrevården fr.o.m. 1992. Det resulterade i att landstinget 1995 sålde ca halva sjukhustomten med tre byggnader samt Norrgården till Vetlanda kommun.