Ryhov som regemente

Till ryhovsområdet förlades år 1914 Jönköpings regementes I12. Regementet blev kortlivat i Jönköping. Redan 1927 flyttades det till Eksjö. Anledningen till detta var 1925 års försvarsordning, vilket innebar nedläggning eller sammanslagning av en rad regementen. I12 i Jönköping slogs samman med I21 i Kalmar och det nya regementet förlades till Eksjö.

Kasernerna på Ryhov inrättades därefter för mentalsjukvård. Mellan åren 1930 och 1934 byggdes kasernerna om och nya byggnader uppfördes.

Kung Oskar I tal till Jönköpings regemente

År 1854 överlämnades nya fanor till Jönköpings regemente av Oskar I. Vid detta tillfälle höll konungen detta tal till regementet:

"På dessa fanor, vilka hädanefter skola utgöra Jönköpings regementes dyrbaraste egendom", står skrivet namnet Lutzen, till ärofull hågkomst av smålänningars tapperhet vid detta ryktbara fältslag.

Men vad äro frejdade minnen, om de icke uppbäras av fosterländska dygder, blott en förebråelse. Lagrar, skurna för mer än tvåhundra år tillbaka, skulle snart förvissna i deras händer, vilka, om plikten därtill manar, ej förmådde att med nya skördar uppfriska de redan inbärgade. Så tänka ock mina trogna smålänningar, jag är därom förvissad. Om fosterlandets självständighet hotades, skolen igenom Eder tapperhet ådagalägga, att ett mångårigt fredslugn icke förmått rosta Edra svärd, och att de armar, som troget plöja svenska jorden veta även att förvara den.

Med denna glada tillförsikt frågar jag Eder, befäl, underbefäl och soldater vid Jönköpings regemente, loven I att med liv och blod försvara dessa fanor, så sant Eder Gud hjälpa skall. Regementet svarade härtill: "Ja, och det skall fylla sitt löfte.