Kriterier, kultur- och arbetsstipendier

För kulturstipendierna gäller

§ 1
Region Jönköpings läns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

§ 2
Stipendier delas ut på grundval av förslag eller ansökan. Det står varje invånare i länet fritt att skicka in motiverade förslag. Utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

För arbetsstipendierna gäller

§ 3
Region Jönköpings läns arbetsstipendier till kulturarbetare kan utgå antingen för att ge aktiv kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att tillvarata idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.
§ 4
Stipendier kan utgå till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person (personer) kan ske högst två år i följd.
§ 5
Stipendier delas ut efter ansökan. Häri ska anges motivering för stipendiets användning. Det åligger stipendiat att genom rapport hålla nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) underrättad om stipendiemedlens användning.

Gemensamma bestämmelser

§ 6
Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter framställning från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det ankommer på ANA att vid varje årligt fördelningstillfälle företa en lämplig uppdelning mellan kultur- och arbetsstipendier inom ramen för tilldelat anslag.
§ 7
Stipendierna delas ut av ANA. Stipendier delas ut till personer, som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. Nämnden äger att till sig i erforderlig utsträckning adjungera expertis inom respektive områden då denna fråga behandlas.
§ 8
Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom annons i pressen och på annat lämpligt sätt ledigförklara stipendierna. Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång ska ej behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.