Kulturkartläggning

Kulturen i Jönköpings län kartläggs årligen och sammanställs i en kulturkartläggning.

Kulturkartläggningen är en nulägesbeskrivning, ett material som arbetas fram både på kommunal och regional nivå. Kulturkartläggningen är bilaga till den regionala kulturplanen.

Alla kommuner besvarar årligen på en enkät via sina kulturchefer, enkäten handlar om kulturinsatserna i länet. Enkäten handlar framför allt om kommunernas egna verksamhet, men inte enbart. Även övriga kulturinsatser i kommunerna ingår, till exempel initiativ inom den ideella sektorn. Det är därför nödvändigt med samråd på lokal nivå.

Ett verktyg för länets kulturliv

Kulturkartläggningen har tre huvudsyften

 • Ett verktyg för alla fria och offentliga kulturaktörer.
 • Ge information om möjligheter och kontakter.
 • Ett kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla Jönköpings läns kulturliv.

Syftet är även att kunna identifiera eventuella kunskapsbrister inom specifika områden som kan finnas i kommunerna och regionen. 

Med kartläggningen ska det gå att identifiera kulturinsatser med potentiell regional betydelse, samt se vilka förutsättningar det finns för projekt med regional betydelse.

Regionala samråd

För att ta fram enkäten och identifiera relevanta frågor inför kartläggningen har samråd ägt rum med följande regionala aktörer:

 • Kultur och utveckling (bild och form, dans, film, hemslöjd, regionbibliotek)
 • Smålands Musik och Teater
 • Jönköpings läns bildningsförbund
 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 • Jönköpings läns museum
 • Riksteatern Jönköpings län.

Samråd med kommunerna ingår också i processen.

Kulturkartläggningen innehåller

1. Kulturlivets utgångspunkter (Länsstyrelsens, kommunernas organisation, kulturpolitik, samverkan med civilsamhället, kulturbudget, prioriterade grupper, kulturliv, kulturkommunikation).

2. Utvecklingsområden, kategorier som redan nämns i kulturplanen:

 • scenkonst (teater, dans och musik)
 • bild och form
 • museiverksamhet och kulturarv
 • arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • hemslöjdsfrämjande verksamhet
 • biblioteksverksamhet
 • litteratur
 • folkbildning.